Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur

Amsterdam (20122469)
Overheden
Open
40 uur
15 mei 2018
6 maanden
26 april 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122469 Tijdelijke inhuur


Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Planning Control en Advies.


Functieomschrijving:

De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog.

De kandidaat wordt ingezet in het team Werk, Inkomen, Participatie en Clusterstaf Sociaal; meer specifiek op een account binnen organisatieonderdeel Werk; afdeling: Werk, Opleiding Jongeren.


Gemeentelijke organisatie:

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.


De opdrachtgever(s):

De werkzaamheden van de adviseur betreffen een deelaccount van de totale financiële huishouding van de resultaatverantwoordelijke afdeling (RVA. Het betreft dan met name de Apparaatslasten (o.a. personeelslasten van vaste- en inhuurkrachten), uitsplitsing daarvan over programma Overhead en In-/directe programma's en aansluiting met de personeelsadministratie. Je bewaakt/monitort de bijbehorende budgetten op over- of onderbesteding door maandelijkse controle van de realisatie en het voeren van adviesgesprekken met de coördinatoren/budgethouders over de mogelijke ontwikkelingen van de budgetten. Aan de hand van de verkregen informatie stel je een prognose (Jaar Einde Verwachting) op en stemt deze af met de budgethouders en Business controller. Je adviseert budgethouders op basis van verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders.


Je werkt mee aan alle P&C producten (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsnota, Jaarrekening en maandelijkse budgetgesprekken/rapportage (prestatiedialogen) en stelt voor jouw account mede het business dossier op. Je bent (mede-)verantwoordelijk voor vastlegging in LIAS. In voorkomende gevallen geef je financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen van de afdeling Werk Opleiding/Jongeren of RVE Werk.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Amsterdam

Startdatum: zsm

Duur: 01-09-2018

Optie op verlenging: ja

Inzet: 32-36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 26-04-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: 24 april - 2 mei 2018


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.